صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3220
عنوان مطلب مصاحبه اى با منصور حکمت دبيرکل کمونيست کارگرى ايران نوشته صفا حائرى سردبير ايران پرس سرويس
اوريژينال متن انگليسى (اوريژينال) برگرفته از سايت صفا حائرى IPS
تاريخ 13771015 - 19990115
فايل پايه متن انگليسى (اوريژينال) برگرفته از سايت صفا حائرى IPS
متن فارسى تايپ شده از روى نوشته دريافت شده از رفيق سيما بهارى ٦ر٦ر٢٠٠٣ (ترجمه شهلا تهامى)
فايل word آلمانى دريافت شده از رفيق نازى آلمان (ترجمه رفيق توم سلک)
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
متون انگليسى، آلمانى و فارسى تنظيم و منتشر شد.
20030711 عنوان متن فارسى "مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى" با اصل خوانايى ندارد و فقط گوشه اى از موضوع مورد گفتگو را ميپوشاند در متن فارسى به عنوان فعلى تغيير داده شد.
20040108 - تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20140120 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه Nicolás José Jiménez
20221210 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 2003-06-13 | 2003-07-11 | 2004-03-23 | 2014-01-20 | 2022-12-10