صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3862
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اوضاع سياسى و تاکتيکها
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_68 ... 101_73
تاريخ 13610705 - 19820927
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافتى از رفيق دنيس مير.
انجام شده 20060312 - تبديل به فورمت rm و smil
20090615 - تنظيم و انتشار متن پياده شده.
توضيح


Last updated: 2009-06-15