صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4022
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم يازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول و دوم اسفند ١٣٦٦
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
110_01..07
تاريخ 13661202 - 19880221
فايل پايه
انجام شده 20070519 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-05-19