صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2730
عنوان مطلب اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى
اوريژينال بسوى سوسياليسم (دوره دوم) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران - شماره ١ - صفحه ١٢٥ تا ١٢٨ - BSb01
تاريخ 13630615 - 19840915
فايل پايه 2730fa.vnf
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20040124 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040229 تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفقا يوسف محمد و فارس محمود
20040501 تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
20150109 تنظيم و انتشار متن کُردی دریافت شده از مترجم متن، رفیق خسرو سایه
قدم بعدى


Last updated: 2015-01-09