صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3873
عنوان مطلب سخنرانى در مورد حزب کمونيست
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
288_01, 288_02
تاريخ 13620421 - 19830712
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: Dar_mord_hezb_final.doc دريافت شده از رفيق آذر مدرسى
انجام شده 20060416 - تبديل به فورمت rm و smil
20071006 - تنظيم و انتشار متن فارسى پياده شده توسط سعيد يگانه
توضيح


Last updated: 2007-10-06