صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0250
عنوان مطلب درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى
اوريژينال کمونيست شماره ٦ - K06
تاريخ 19840321 - 13621230
فايل پايه 0250fa.vnf فارسى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود (٩ اکتبر ٢٠٠٨)
انجام شده 20031023 - تنظيم و انتشار html فارسى
20081011 - تنظيم و انتشار html عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2008-10-11