صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3853
عنوان مطلب نامه به کورش مدرسى، پائيز ١٣٦٥ - "اغماض به ناسيوناليسم نگرانم ميکند"
اوريژينال چهار صفحه اسکن شده از نامه دستنويس نادر دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
تاريخ 13650329 - 19860619
فايل پايه k3-1.gif, k3-2.gif, k3-3.gif, k3-4.gif
انجام شده 20060309 - تايپ و انتشار متن فارسى و صفحات دستنويس
قدم بعدى


Last updated: 2006-03-09