صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4081
عنوان مطلب نامه به عبدالله مهتدى، درباره ضوابط چاپ مقالات در ارگان مرکزى - اصل نامه عنوان ندارد
اوريژينال آرشيو کورش مدرسى بصورت فايل پارس‌نگار
تاريخ 13691201 - 19910220
فايل پايه فايل html دريافت شده از کورش مدرسى
انجام شده 20120124 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2012-01-24