صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3842
عنوان مطلب حقوق کودک - مصاحبه با نشريه داروگ
اوريژينال نشريه داروگ - شماره ٥ - سال دوم - نوامبر ١٩٩٨
کپى صفحات ٦ تا ٨ نشريه، دريافت شده از رفيق فريده آرمان
تاريخ 13770815 - 19981115
فايل پايه -
فایل ورد کُردی، ترجمه کاوه عمر، دریافت شده از کاوه عمر
انجام شده 20050917 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
20180428 - تنظيم و انتشار فايل html کُردی ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Last updated: 2018-04-28