صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3851
عنوان مطلب بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران، در مورد احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
201_01, 201_02 (494_02, 494_04, 495_02, 495_03)
تاريخ 13660310 - 19870531
فايل پايه متن پياده شده. فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد).
انجام شده 20060305 - تبديل به فورمت rm و smil
20060813 - ده قطعه ديگر (از ٤ تا ١٣) به مجموعه اضافه شد.
20090802 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد).
توضيح قطعات صدا مربوط به نوارهاى مختلف هستند که در دو نوبت به مجموعه اضافه شدند. احتمال دارد ترتيب نوبتها صحيح نباشد.


Last updated: 2009-08-02