صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4096
عنوان مطلب فعاليت حزبى در خارج کشور - بحث در سمينار خارج کشور حزب کمونيست ايران
اوريژينال
تاريخ ssssmmrr - yyyymmdd هيچ تاريخى ذکر نشده است
فايل پايه دو فايل اوديو دريافت شده از رفيق مصطفى اسدپور
DS-darbareXarejKeshvar-1.wav
DC-xarej-keshvar-2.wav
انجام شده 20120628 - استخراج، تنظيم و انتشار - سه قسمت مجموعا ٣٩ دقيقه smil
توضيح تاريخ جلسه معلوم نيست. موقتا در ليست سال ١٩٩٢ جا داده شده


Last updated: 2012-06-29