صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3875
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد اپوزيسيون بورژوايى - اول و دوم اکتبر ١٩٨٥
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
292_01, 292_02, 292_03, 292_04
تاريخ 13640710 - 19851002
فايل پايه متن پياده شده: فايل word دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20060416 - تبديل به فورمت rm و smil
20090704 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد)
توضيح


Last updated: 2009-07-04