صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1940
عنوان مطلب جناح هاى حکومت بعد از مجلس ششم
مصاحبه با راديو انترناسيونال ١١ خرداد ١٣٧٩
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 5   AH05
تاريخ 13790313 - 20000602
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H5.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 11 Oct 02