صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3856
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث اساسنامه
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_38 ... 101_41
تاريخ 13610712 - 19821004
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-03-12