صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3370
عنوان مطلب بحران و انشعاب در کومه‌له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوار سخنرانی - آرشيو انجمن مارکس لندن
تاريخ 13800104 - 20010324
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20050726 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى - مقابله شود.
- بازنويسی جملات و جمله بنديهای محاوره ای


Last updated: 2005-07-26