صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3967
عنوان مطلب تصميمات اخير دفتر سياسى ٦ر٦ر٨٦
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
486_01
تاريخ 13650316 - 19860606
فايل پايه
انجام شده 20061010 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-10-10