صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0430
عنوان مطلب سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره سوم کومه له - ارديبهشت ١٣٦١
اوريژينال k3k8205_00.html اسکن شده از روى جزوه نادر
تاريخ 13610215 - 19820515
فايل پايه 0430fa.vnf
انجام شده 20030402 - اسکن شد
20030829 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20230625 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى - مقابله شود.
- درخواست نوار سخنرانى از کومه له يا هر کس که دارد.


Last updated: 2003-08-29 | 2023-06-25