صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1780
عنوان مطلب ما نماينده اکثريت مردميم- ايران پس از انتخابات
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 59   AH059
تاريخ 13800401 - 20010622
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H59.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20140423 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى


Last update: 2014-04-23