صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4095
عنوان مطلب چپ عراق و وظايف ما - در سمينار اول کادرها
اوريژينال
تاريخ 13710331 - 19920621
فايل پايه دو فايل اوديو دريافت شده از رفيق مصطفى اسدپور
KE-19920621-DarMoredeChapIraq-kasett1.mp3
KE-19920621-DarMoredeChapIraq-kasett2.mp3
انجام شده 20120628 - استخراج، تنظيم و انتشار - سه قسمت مجموعا ٢٨ دقيقه smil
توضيح نام فايل اصلى "در مورد چپ عراق" است. اينکه مربوط به سمينار اول کادرهاست يا نه در جايى ذکر نشده و صرفا از همزمانى تاريخ‌ها نتيجه‌گيرى شده است.


Last updated: 2012-06-29