صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4054
عنوان مطلب نامه به رفيق طاهر - پاسخ به انتقادات و حمله به حرمت حزب
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13660314 - 19870604
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20080106 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2008-01-06