صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3881
عنوان مطلب تبليغ و تهييج کمونيستى - بحث در سمينار راديو صداى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
300_01, 300_02, 300_03, 300_04, 300_05
تاريخ 13661215 - 19880315 **
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20100117 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير
توضيح تاريخ حدسى است براساس تاريخ جلسه قبل تر راديو که در بحث به آن اشاره ميشود.
متن با نوار مقابله و تصحيح شد.


Last updated: 2010-01-17