صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4011
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - بحث ويژه کردستان ١٦ نوامبر ١٩٨٧
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
407_01..407_02
تاريخ 13660825 - 19871116
فايل پايه
انجام شده 20070304 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-03-04