صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3280
عنوان مطلب به رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى - نامه و پرسشنامه
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13700118 - 19910407
فايل پايه 3280fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26