صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3855
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث جنبش کارگرى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_35, 101_36, 101_37
تاريخ 13610710 - 19821002
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20090326 - انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مير
قدم بعدى با نوار مقابله شود.


Last updated: 2009-03-26