صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2280
عنوان مطلب قرار دفتر سياسى حکا در مورد رويدادهاى اخير در کردستان عراق
اوريژينال بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق - صفحات ٦٧ تا ٦٩
تاريخ 13700115 - 19910417
فايل پايه 2280fa.vnf
انجام شده 20031120 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-11-20