صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0830
عنوان مطلب اساس برنامه کمونيستى ما پا برجا مانده است - پاسخ به سوالات نشريه راه آزادى
اوريژينال نشريه راه آزادى شماره ٣٩
انترناسيونال شماره 18   Ant018
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13731115 - 19950215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٦٥ تا ٢٦٩ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02