صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3992
عنوان مطلب مسائل جنبش کردستان - بحث کردستان در سمينار مرکزى دفتر سياسى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
328_01 328_02 328_04
تاريخ 13650710 - 19861002
فايل پايه
انجام شده 20061210 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-12-10