صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0490
عنوان مطلب مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن: مجاهدين و مساله زن
اوريژينال کمونيست شماره ١٧   K17
تاريخ 13631227 - 19850318
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فایل word کُردی دریافت شده از رفیق کاوه عمر
انجام شده 20021123 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20220715 - تنظیم و انتشار متن کُردی، ترجمۀ رفیق کاوه عمر
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2022-07-15