صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3947
عنوان مطلب کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش کميته مرکزى، موقعيت و دورنماى حزب
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
403_03, 403_04, 403_05, 403_07
تاريخ 13641210 - 19860301
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: kongre2_hk_dornema_final.doc دريافت شده از آذر مدرسى
انجام شده 20060813 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070913 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-09-13