صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4042
عنوان مطلب چگونه جمهورى انقلابى را تبليغ کنيم، و طرح يک شعار "جديد"
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13630807 - 19841029
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2007-11-02