صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3913
عنوان مطلب نامه به فاتح شیخ - در مورد وضعیت حزب عراق
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 308
تاريخ 13771210 - 19990226
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 53
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27