صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3943
عنوان مطلب پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اگر باز هم موفق نشديم چه؟
اوريژينال نوارهاى ضبط شده در پلنوم
تاريخ 13770819 - 19981110
فايل پايه CD فايلهاى ASF و WMA دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20060729 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070415 - تنظيم و انتشار متن پياده شده و ارسال شده توسط رفيق ايرج فرزاد. 20070428 - مقابله و تغيير متن کتبى منتشر شده.
قدم بعدى در ضبط مجدد فايل اصلى صدا بصورت wav صداهاى زنگ کامپيوتر هم ضبط شده. فايل صدا مجددا تهيه شود.


Last updated: 2007-04-28