Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

طرح دبيرخانه دفتر سياسى حزب کمونيست١- شرح وظايف دبيرخانه:

الف) منشيگرى دفتر سياسى:
١) منشى جلسات د.س و پلنوم ک.م/ ثبت دستور جلسات، تصميمات قرارها/ ثبت يا ضبط خلاصه مباحثات
٢) دريافت مکاتبات د.س/ ارسال رسيد به فرستندگان/ بايگانى نامه‌هاى رسيده/ ارائه نامه‌ها به د.س
٣) برخورد به مراجعين رسمى (تشکيلاتى) به د.س/ تعيين نوبت و تاريخ ملاقات با افراد ذيربط در د.س
٤) تايپ نامه‌هاى رسمى د.س
٥) ثبت قرارهاى ملاقات، سخنرانى و... دبيرکل

ب) آرشيو و بايگانى


١) آرشيو اسناد و نشريات علنى حزب
٢) آرشيو اسناد و نشريات علنى سازمانهاى ديگر
٣) آرشيو اسناد داخلى
٤) آرشيو قرارهاى صادره و تصميمات اتخاذ شده توسط د.س
٥) آرشيو نشريات کمونيستى خارجى
٦) آرشيو کتب مارکسيستى به زبانهاى خارجى
٧) بايگانى مکاتبات د.س (رسيده و ارسال شده)
٨) آرشيو نوار
٩) کتابخانه دفتر سياسى (در حجم محدود)
١٠) آرشيو اسناد و پرونده‌هاى رمز شده و ميکروفيلم

تذکرات:

١) اسناد و مدارک آرشيو بايد بر حسب اهميت و محرمانه بودن طبقه‌بندى و نگهدارى شوند
٢) آرشيو بايد بسادگى قابل استفاده باشد (ليست محتويات در هر آرشيو تهيه شده باشد)

ج) ارتباطات د.س و روابط عمومى


١) حفظ ارتباط پستى با گروهها و سازمانهاى ديگر
٢) ارسال نشريات و اسناد به گروههاى ديگر
٣) دريافت نشريات و اسناد گروههاى ديگر
٤) ابلاغ قرارهاى سازمانى (در صورتى که د.س تصميم بگيرد از طريق دبيرخانه ابلاغ شود)
٥) پيگيرى و يادآورى قرارها و تصميمات ابلاغ شده.
٦) ارتباط با واحد انتشارات مرکزى و پيگيرى امر انتشار اسناد مورد نظر د.س
٧) ارتباط با مرکز بيسيم و راديو از جانب د.س. دريافت پيامهاى د.س، ارسال رسيد به پيام دهندگان/ ارائه پيامها به د.س
٨)
٢- مکان و ترکيب تشکيلاتى دبيرخانه: ١) دبيرخانه ارگان ستادى دفتر سياسى (ک.م) محسوب ميشود و مستقيما تحت نظارت يکى از اعضاى دفتر سياسى (يا کل دفتر سياسى) کار ميکند.
٢) منشى د.س، خود مسئول دبيرخانه د.س محسوب ميشود.
٣) هسته اصلى دبيرخانه شامل منشى د.س (مسئول دبيرخانه) مسئول آرشيو و بايگانى و مسئول ارتباطات د.س است.
٤) در صورت لزوم و هنگامى که کار دبيرخانه روتين شده باشد، د.س ميتواند مستقيما امور روزمره خود را از طريق مسئول آرشيو و مسئول ارتباطات به پيش برد. اما در هر حال هسته اصلى دبيرخانه بايد به عنوان يک کميته مجموعه فعاليتهاى دبيرخانه را به شيوه کميته‌اى پيش برد.

٣- شيوه پيشبرد کار سازماندهى دبيرخانه

١) ابتدا در اسرع وقت منشى د.س و مسئول دبيرخانه تعيين شود و بخش الف (وظايف منشيگرى) را بر عهده گيرد
٢) رفيق منشى با کمک و راهنمايى رفيقى از د.س جمع‌آورى و سازماندهى اسناد و مدارک و ماتريال آرشيوها را آغاز کند.
٣) در کوتاه‌مدت رفيق منشى خود وظيفه ارتباطات را نيز بر عهده گيرد و با روشن شدن زواياى مختلف کار و تعيين رفيق مناسب براى انجام اين وظيفه، اين بخش وظايف خود را به رفيق جديد منتقل کند.
٤) با توجه به امکانات محيط و مکان استقرار د.س و محدوديتهاى آن جنبه‌هاى فنى کار دبيرخانه (تايپ، امکان فتوکپى، عکاسى و ميکروفيلم و...) فراهم شود و در اختيار مسئول دبيرخانه قرار گيرد با تعيين مسئول لازم سازماندهى شود.

نادر ١٨/٦/١٣٦٢


hekmat.public-archive.net #4062fa.html