صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4062
عنوان مطلب طرح دبيرخانه دفتر سياسى حزب کمونيست
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13620618 - 19830828
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2007-11-02