صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4010
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٩ نوامبر ١٩٨٧
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
406_01..06 406_08..15
تاريخ 13660828 - 19871119
فايل پايه
انجام شده 20070304 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح نوار شماره ٧ در دسترس نيست


Last updated: 2007-03-04