صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0440
عنوان مطلب کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس
اوريژينال گفتار ضبط شده، CD دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ 20000822 - 13790531
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
فايل ورد عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
فایل word کُردی دریافت شده از رفیق کاوه عمر
انجام شده 20040422 - انتشار فايل صدا
20051021 - تنظيم و انتشار فايل html عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
20051026 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
20220715 - تنظیم و انتشار متن کُردی، ترجمۀ رفیق کاوه عمر
قدم بعدى


Last updated: 2022-07-15