صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0180
عنوان مطلب ابراز وجود به شيوه راه کارگر
اوريژينال کارگر کمونيست شماره ٨
تاريخ 13620315 - خرداد ١٣٦٢
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
Ebraz.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02