صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3860
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار کميسيون حزب
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_59 ... 101_62
تاريخ 13610630 - 19820921
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-03-12