صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4060
عنوان مطلب استعفا از کميسيون شوروى - نامه به د.س.، ک.ر. و مسئول کميسيون
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13690719 - 19901011
فقط ١١ اکتبر در زير نوشته ذکر شده است. سال حدسى است و ميتواند غلط باشد.
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح فقط ١١ اکتبر در زير نوشته ذکر شده است. سال حدسى است و ميتواند غلط باشد.


Last updated: 2007-11-02