صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2380
عنوان مطلب حزب کمونيست و عضويت کارگرى
اوريژينال کمونيست ٥١ و ٥٢ - تير و مرداد ١٣٦٨
تاريخ 13680515 - 19890815
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7ozviat-kargari-FV.vnf 2380fa.vnf
فايل html عربى دريافت شده از رفيق يوسف محمد (هر دو قسمت)
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
20041017 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
20050915 - تنظيم و انتشار متن عربى (قسمت دوم) ترجمه رفيق يوسف محمد
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ناسر حیسامی. (فقط ترجمه قسمت اول است)
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود

Last updated: 2015-09-07