صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3982
عنوان مطلب جلسه بحث اوضاع سياسى ٨ر٨ر١٣٦٣
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
237_01 237_02 237_03
تاريخ 13630808 - 19841030
فايل پايه
انجام شده 20061105 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح در اين جلسه عبدالله، نادر، امير و حسين شعيب حضور دارند


Last updated: 2006-11-05