صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2970
عنوان مطلب اين حزب شماست! - سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ - اکتبر ١٩٩٩
اوريژينال نوار صدا دريافت شده از رفيق سيما بهارى
تاريخ 13780715 - 19991015
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030510 - تاريخ صحيح ثبت شد.
20050727 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی (متن پياده شده)
قدم بعدى - مقابله شود.
- بازنويسی جملات و جمله بنديهای محاوره ای


Last updated: 2005-07-27