صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1170
عنوان مطلب درباره احزاب بورژوايى
اوريژينال متن دستنوشته دريافت شده از رفقا شهلا دانشفر و اصغر کريمى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ yymmdd - ssmmrr
فايل پايه 1170fa.vnf
انجام شده 20040422 - انتشار نوشته هاى اسکن شده و html فارسى
قدم بعدى - تاريخ نوشته مشخص شود.


Last updated: 2004-04-22