صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3510
عنوان مطلب حزب و قدرت سياسى
اوريژينال نوار سخنرانی
تاريخ 13761215 - 19980415
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
فايل word عربى، دريافت شده از رفيق يوسف محمد.
فايل word کردى، دريافت شده از رفقا کورش مدرسى و خسرو سايه.
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20050724 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
20051112 - تنظيم و انتشار فايل html عربى، ترجمه رفيق يوسف محمد.
20060617 - تنظيم و انتشار فايل html کردى، ترجمه رفيق سالار رشيد.
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2005-11-12