صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3510
عنوان مطلب حزب و قدرت سياسى
اوريژينال نوار سخنرانی
تاريخ 13761215 - 19980415
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
فايل word عربى، دريافت شده از رفيق يوسف محمد.
فايل word کردى، دريافت شده از رفقا کورش مدرسى و خسرو سايه.
فايل word انگلیسی، دريافت شده از آذر ماجدی.
فايل word اسپانیایی، دريافت شده از "ANONYMOUS".
فايل pdf ایتالیایی، دريافت شده از Roberto Luzzi.
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20050724 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
20051112 - تنظيم و انتشار فايل html عربى، ترجمه رفيق يوسف محمد.
20060617 - تنظيم و انتشار فايل html کردى، ترجمه رفيق سالار رشيد.
20170430 - تنظيم و انتشار فايل html انگلیسی، ترجمه آذر ماجدی.
20170430 - تنظيم و انتشار فايل html اسپانیایی، ترجمه "ANONYMOUS".
20170430 - تنظيم و انتشار فايل html ایتالیایی، ترجمه Roberto Luzzi.
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2017-04-30