صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0140
عنوان مطلب نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته
اوريژينال جزوه ا.م.ک. بازتکثير شده توسط شوراى دانشجويان ايرانى طرفدار آزادى طبقه کارگر - برلن غربى
تاريخ 13581115 - 19800215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
7krs1-ed.vnf - 7krs2-ed.vnf - 7krs3-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071104 - متن اسکن شده از روى ترجمه انگليسى به آرشيو نشريات قديم اضافه شد. اين اسناد را رفقا سياوش آذرى و Özgür Yalçin تهيه و ارسال کرده‌اند.
20071215 - مقابله و تصحيح شد. آرشيو تصاوير اسکن شده مرتب شد.
دو قسمت 0140 و 0141 بصورت يک مطلب درآمد و عنوان 0141 از ليستها حذف شد.
20180703 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolas Jimenez
قدم بعدى در انتهاى ترجمه انگليسى، ليستى از آثار ترجمه شده آمده است که بايد با ترجمه‌هاى منتشر شده مقابله شود.


Last update: 2018-07-03