صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0140
عنوان مطلب نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته
اوريژينال جزوه ا.م.ک. بازتکثير شده توسط شوراى دانشجويان ايرانى طرفدار آزادى طبقه کارگر - برلن غربى
تاريخ 13581115 - 19800215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
7krs1-ed.vnf - 7krs2-ed.vnf - 7krs3-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071104 - متن اسکن شده از روى ترجمه انگليسى به آرشيو نشريات قديم اضافه شد. اين اسناد را رفقا سياوش آذرى و Özgür Yalçin تهيه و ارسال کرده‌اند.
20071215 - مقابله و تصحيح شد. آرشيو تصاوير اسکن شده مرتب شد.
دو قسمت 0140 و 0141 بصورت يک مطلب درآمد و عنوان 0141 از ليستها حذف شد.
20180703 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى در انتهاى ترجمه انگليسى، ليستى از آثار ترجمه شده آمده است که بايد با ترجمه‌هاى منتشر شده مقابله شود.


Last update: 2018-07-03