صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1160
عنوان مطلب زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى - گزيده اى از مباحثات يک سمينار حزبى
اوريژينال مارکسيسم و مساله شوروى، شماره يک - بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم) اسفند ١٣٦٤
٧ نوار ٦٠ دقيقه اى دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده.
نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران شماره هاى
271_02, 271_04, 271_06, 271_07
تاريخ 19860315 - 13641215
تاريخ روى نوارها ١٨ مه ٨٥ ذکر شده است. 1364-02-28 1985-05-18
فايل پايه 1160fa.vnf
انجام شده 20031030 - تنظيم و انتشار html فارسى
20060523 - تنظيم و انتشار فايلهاى صدا دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2006-05-23