صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3965
عنوان مطلب مبحث جايگاه کومه‌له در حزب کمونيست
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
483_07 483_08
تاريخ 13620515 - 19830815 تاريخ حدسى
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: Komaleh_in_HK_final.doc دريافت شده از آذر مدرسى
انجام شده 20061010 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070916 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح نوارها ناقص است، تاريخ حدسى است
متن پياده شده مقابله و بعضا تغيير داده شده است.


Last updated: 2007-09-16