صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0720
عنوان مطلب سياست آمريکا در قبال رژيم ايران/ انتخابات آفريقاى جنوبى - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 13   Ant013
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730115 - 19940415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٨٣ تا ١٨٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02