صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3750
عنوان مطلب جنبش دانشجوئى، جوانان و وقايع خرم آباد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
متن پياده شده اولين بار در در نشريه جوانان حکمتيست شماره ٤١ بچاپ رسيده است.
تاريخ 13790615 - 20000915
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
فايل word فارسى دريافت شده از رفيق جمال کمانگر
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20050618 - تنظيم و انتشار متن پياده شده فارسى.
قدم بعدى مقابله شود.


Last updated: 2005-06-20