صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4020
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - شهریور ١٣٦٤
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
106_01..17
تاريخ 136406xx-198509xx تاریخ عوض شد
فايل پايه
انجام شده 20070501 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20170811 تاریخ تصحیح شد
توضيح [13650705 - 19860927]
تاریخ پلنوم چهارم از ابتدا ٥ مهر ١٣٦٥ ثبت شده بود. با تذکر رفیق میلاد رابعی، و به استناد اطلاعیه منتشر شده در کمونیست شماره ٢٣- آبان ١٣٦٤، تاریخ تصحیح شد. روز نامعلوم است اما تاریخ پلنوم و این نوارها شهریور ١٣٦٤ است.


Last updated: 2017-08-11